Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. OFFERTES
  1. Alle offertes die NMS aanbiedt zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Indien de opdrachtgever deze niet binnen deze termijn aanvaardt, is NMS hierdoor niet meer gebonden.
  2. Een aanvaarding van een offerte die afwijkt van de oorspronkelijke offerte dient te worden aanzien als een verwerping van de oorspronkelijke versie. Dit geldt eveneens indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van die offerte afwijkt.
  3. De aanvaarding van een offerte wordt steeds schriftelijk bevestigd door NMS aan de opdrachtgever. Ten allen tijde zal de uitvoering van een opdracht als aanvaarding van de overeenkomst gelden.
 2. LEVERING/ UITVOERING
  1. De levertermijn vangt aan nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen en nadat alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van NMS en de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NMS heeft voldaan.
  2. Voor de uitvoering van de opdracht is NMS gemachtigd derden in te schakelen. NMS zal er steeds op toezien dat de best gekwalificeerde trainers ingezet worden.
  3. Vervanging van de werknemers tijdens de opdracht kan naar eigen goeddunken van NMS gebeuren zonder hiervoor verantwoording verschuldigd te zijn aan de opdrachtgever.
  4. De opdrachtgever kan nooit een overeenkomst aangegaan met NMS eenzijdig verbreken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van NMS.
 3. ANNULERINGEN
  1. Vanaf de ondertekening van de offerte tot de 15e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 25€ verschuldigd aan NMS voor administratiekosten.
  2. Vanaf de 14e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 25% van de geannuleerde opleidingsdagen verschuldigd.
  3. Vanaf de 8e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 50% van de geannuleerde opleidingsdagen verschuldigd.
  4. Vanaf de 3e werkdag die de opleiding vooraf gaat, is de opdrachtgever 100% van de geannuleerde opleidingsdagen verschuldigd.
  5. Indien NMS zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.
 4. BETALING
  1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
  2. De facturen van NMS zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum op een door NMS aan te geven wijze, zonder enige aftrek of verrekening.
  3. Indien NMS twijfels heeft omtrent de solvabiliteit van de opdrachtgever, is NMS gerechtigd de betaling te eisen vanaf het ogenblik van bevestiging van de opdracht. Indien de opdrachtgever weigert onmiddellijk te betalen, is NMS gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang de opdrachtgever jegens NMS niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
  4. Bij laattijdige betaling is de opdrachtgever per begonnen laattijdige maand aan NMS een intrest verschuldigd van 12% per jaar, gerekend op de verschuldigde hoofdsom. Daarnaast zal de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 10% van het factuurbedrag.
  5. Een betaling wordt eerst in mindering gebracht op de gerechtskosten, vervolgens op de verschillende rentes en daarna op de hoofdsom.
  6. Wanneer NMS een onbetaald gebleven factuur of gedeelte ervan aan derden ter incasso geeft, zijn alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk die daarmee gepaard gaan ten laste van de opdrachtgever.
 5. WANPRESTATIES VAN DE OPDRACHTGEVER
  1. Alle kosten, zowel interne als externe, voorvloeiend uit het niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van diens verplichtingen jegens NMS, komen ten laste van de opdrachtgever.
  2. Zolang de opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, niet tijdig of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, heeft NMS het recht om de overeengekomen prestaties op te schorten, de overeenkomst te ontbinden en het recht een schadevergoeding bij de opdrachtgever te vorderen.
 6. OVERMACHT
  1. Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van NMS, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft NMS het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
  2. Als niet limitatieve voorbeelden van overmacht kunnen aanzien worden : computerpannes, beschadigingen van hardware waardoor digitale informatie zou verloren gaan, computervirussen, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, bovenmatig ziekteverzuim van personeel of onderaannemers, oproer, molest, brand, waterschade, storing in de levering van energie, overheidsmaatregelen alsmede niet, niet volledige en/of vertraagde levering van toeleveranciers.
  3. In geval van overmacht heeft NMS het recht de opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering ervan redelijkerwijs mogelijk wordt.
  4. De meerdere of mindere kosten, uit wijziging van de opdracht voorkomende, zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, terwijl de opdrachtgever verplicht is NMS een vergoeding te betalen voor reeds verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De betaling zal in dat geval plaatsvinden binnen 1 maand na het ogenblik waarop vaststaat dat de opdracht niet op de aanvankelijk overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd.
 7. EIGENDOMSRECHT
  1. Alle eigendomsrechten, zowel intellectueel als anderszins van alle door NMS verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen, teksten, schema’s, ontwerpen, werkmethoden, procedures, cursusmateriaal, ... op welke manier ook verstrekt, alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin, berusten bij NMS.
  2. De in het vorig artikel omschreven eigendommen van NMS mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NMS niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt, op welke wijze ook.
  3. Ter zake al door NMS verstrekte adviezen, tekeningen, afbeeldingen, teksten, schema’s, ontwerpen, werkmethoden, procedures, cursusmaterialen ... alsook gegevens op informatiedragers in de ruimste zin wordt aan de opdrachtgever slechts gebruiksrecht verleend.
  4. Het is de opdrachtgever verboden, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NMS wijzigingen aan te brengen in alle zaken waar het uitdrukkelijk eigendomsrecht berust bij NMS.
  5. Alle door NMS aan de opdrachtgever te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van NMS totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens NMS heeft voldaan.
  6. De opdrachtgever is verplicht om NMS onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken of pogingen van derden om zaken die eigendom zijn van NMS in hun macht te krijgen of zich erop te verhalen.
  7. De opdrachtgever is gehouden alles te doen om de eigendoms- en/of vorderingsrechten van NMS te beschermen.
 8. AANSPRAKELIJKHEID
  1. NMS is nooit aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NMS. Dit laatste geldt evenwel niet voor de door NMS ingeschakelde derden. De opdrachtgever vrijwaart NMS in deze tegen aanspraken van derden.
  2. Indien er aansprakelijkheid bestaat in hoofde van NMS, is deze te allen tijde beperkt tot het bedrag dat NMS vergoed krijgt van haar verzekeraar. Mocht er geen dekking blijken te bestaan, om welke reden ook, dan is de aansprakelijkheid van NMS beperkt tot de factuurwaarde excl. BTW, tenzij NMS er voor opteert om haar tekortkoming te herstellen.
  3. NMS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aanwijzingen van de opdrachtgever of van derden voor zover deze door de opdrachtgever zijn voorgeschreven. De opdrachtgever vrijwaart NMS betreffende vorderingen van derden.
  4. De opdrachtgever zal NMS vrijwaren tegen alle acties en vorderingen aangaande inbreuken op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht, toebehorende aan deren indien een dergelijke actie of vordering direct of indirect het gevolg is van werkzaamheden verricht in overeenstemming met de vereiste specificaties van de opdrachtgever.
 9. KLACHTEN
  1. Alle klachten dienen, op straffe van verval van recht van de opdrachtgever, binnen 8 kalenderdagen na levering van de goederen dan wel na het verrichten van diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, per aangetekend schrijven te geschieden.
  2. Elke rechtsvordering van de opdrachtgever jegens NMS vervalt binnen 6 maanden nadat enige wanprestatie/onrechtmatige daad door NMS jegens de opdrachtgever is gepleegd.
 10. TOEPASSELIJKHEID EN BEVOEGDE RECHTBANK
  1. Op alle door NMS verrichte handelingen, inclusief door en met NMS gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
  2. Op alle offertes, contracten, verbintenissen die uitgaan van NMS en de uitvoering ervan zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever - hoe dan ook betiteld - worden door toepassing van dit artikel uitdrukkelijk afgewezen.
  3. Enkel door uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NMS kan afgeweken worden van deze algemene voorwaarden. Afwijkingen in het voordeel van de opdrachtgever impliceren echter nooit dat deze een vaststaande regel worden.
  4. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte, opdracht, overeenkomst of verbintenis waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende de algemene voorwaarden zelf en haar uitleg ten uitvoering, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank van het arrondissement Turnhout.